Accueil

Photo de LI Zhizhong
LI Zhizhong      
Fonction : ITA
Service: Micro Nanotechnologies - MICRONANOTECH
zhizhong.li_AT_u-psud.fr
0169155316
Bureau: N-208, Etg: 2, Bât: 510

Activités de Recherche:     
synthesis and characterization of superconductive thin films